Rough Periwinkle (Littorina saxatilis)

Rough Periwinkle (Littorina saxatilis)